Dhamma (Morals) Tanakul

May 27, 2017

   กิจกรรมธรรมะประจำเดือนพฤษภาคม เริ่มด้วยการทำบุญ ถวายสังฆทาน เลี้ยงเพลพระ ช่วงบ่ายฟังธรรม เดินจงกรม
จากพระอาจารย์ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร (วัดโพธิ์ ท่าเตียน) โดยท่านฝากหลักธรรมนำทางชีวิต
ไว้ว่า “ก่อนที่เราจะเรียนรู้หลักธรรมะ เราควรรู้จักมารยาทในการปฏิบัติตนก่อนสิ่งอื่นใด และการดำเนินชีวิตของเรา
ทุกขณะต้องมีสติ”

Lunch Program for elderly at Nursing Home (Supporting by Luang Phor Ple) (12-05-2017)

May 12, 2017

   กลุ่มบริษัทธนกูล จิตอาสาทำความดีเพื่อสังคม จัดโครงการเลี้ยงอาหารกลางวัน สถานสงเคราะห์คนชรา เฉลิมราชกุมารี
(หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) จ.นครปฐม ซึ่งเป็นโครงการที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีงาม มีความเอื้อเผื่อ
และปรารถนาดีต่อผู้อื่น ส่งเสริมค่านิยมแห่งการแบ่งปัน กลุ่มบริษัทธนกูลมีความปิติที่ได้มีส่วนร่วมสร้างสรรค์สิ่งดีๆ เพื่อให้
สังคมน่าอยู่ยิ่งขึ้น 

Aritco Technical

May 08, 2017

     เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 บริษัท อาริทโก้ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดบ้านต้อนรับตัวแทนวิศวกรจากประเทศสวีเดน มาแนะนำ
ให้ความรู้เกี่ยวกับระบบงานของลิฟท์ให้แก่ทีมวิศวกรและช่างเทคนิคของตัวเเทนจำหน่ายภาคพื้นเอเชีย
 

Dhamma (Morals) Tanakul

April 29, 2017

     กิจกรรมธรรมะประจำเดือน หลังจากผ่านช่วงปีใหม่ไทยมาแล้ว เราเริ่มต้นสิ่งดีๆ ด้วยการทำบุญและฟังธรรมจากพระมหาสมบูรณ์
วัดมหาพฤฒาราม โดยผ่านกิจกรรมสวดมนต์ การทำสมาธิ กิจกรรมเคลื่อนไหว และฟังธรรมะอารมณ์ดี ในวันนี้ท่านฝากหลักธรรม
นำทางชีวิตไว้ว่า “ความสุขหรือความทุกข์อยู่ที่ตัวเราเอง จงมีสติไม่ประมาทในการดำเนินชีวิต”