SMEs Excellence Awards 2017

November 30, 2017

TMA ยังได้ร่วมมือกับธนาคารพาณิชย์ต่างๆ ในการคัดเลือกองค์กรธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม SMEs ที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการ โดยแต่ละธนาคารจะคัดเลือก SMEs ที่ประกอบธุรกิจการผลิต การบริการ หรือการค้าปลีก/ค้าส่ง ซึ่ง SMEs จะส่งเอกสารคุณสมบัติและแนวทางการบริหารจัดการองค์กรให้กับคณะกรรมการได้พิจารณา จากนั้นหาก SMEs ที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นผ่านเกณฑ์การพิจารณา คณะกรรมการจะเข้าเยี่ยมชมและพิจารณาให้รางวัลตามระดับความเป็นเลิศ ทั้งนี้ TMA ยังทำการศึกษาและรวบรวมข้อมูลองค์กร SMEs ที่ประสบความสำเร็จเพื่อเป็นแบบอย่างให้กับองค์กรอื่นๆ
 
โดยกลุ่มบริษัท ธนกูลฯ ได้รับรางวัล Bronze Award สาขา "Recognition of Excellence in Category of Service"
 
เกณฑ์การให้รางวัลพิจารณาจากการบริหารจัดการขององค์กร โดยกำหนดหลักในการคัดเลือกด้านต่างๆ เช่น ด้านการบริหารการเงิน ด้านการบริหารการตลาด ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ด้านนวัตกรรมและการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ เป็นต้น

Dhamma Morals (25-11-2017)

November 25, 2017

กิจกรรมธรรมะประจำเดือนกันยายน เป็นกิจกรรมที่บริษัทเราจัดขึ้นเป็นประจำของทุกๆ เดือน เพื่อให้พนักงานทุกคนได้ร่วมกันสวดมนต์ ทำบุญถวายสังฆทาน ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ และร่วมสวดบังสกุล ซึ่งในครั้งนี้ได้นิมนต์พระจากวัดหัวกระบือบางขุนเทียน-ชายทะเล ขอเชิญร่วมกันน้อมใจกล่าวคำว่า “สาธุ” ใจก็เกิดปิติ ราวกับทำบุญด้วยตนเองแล้ว