Myanmar Language Program (27-12-2017)

December 27, 2017

เนื่องด้วย บริษัทธนกูลกรุ๊ป มีพนักงานพม่าที่มีความรู้ ความสามารถในการทำงานเป็นอย่างดี เข้ามาร่วมเสริมทัพในการขยายงาน ผลิตผลงาน ผู้บริหารท่านเล็งเห็นความสำคัญของการใช้ภาษาในการสื่อสารในการทำงาน เพื่อให้เกิดความเข้าใจกันทั้งสองฝ่าย และการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงได้จัดคอร์สการเรียนภาษาพม่าฟัง พูด อ่าน เขียน แก่พนักงานเพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ และเสริมสร้างศักยภาพของพนักงาน

Share this post