Rains-Retreat Activities (7-07-2017)

July 07, 2017

เมื่อวันที่ 7 กรกฏาคม 2560 : กลุ่มบริษัทธนกูลกรุ๊ป ร่วมกันทำบุญเนื่องในวันเข้าพรรษา ซึ่งได้จัดกิจกรรมนี้ต่อเนื่องในทุกๆปีโดยร่วมกันทำบุญที่วัดหัวกระบือ โดยมีการถวายต้นเทียนพรรษา, ผ้าอาบน้ำฝน, ชุดสังฆทาน, หลอดไฟ และยังมอบปัจจัยให้กับทางวัด อีกทั้งฟังพระธรรมเทศนาเพื่อให้ดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข และเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีทางพระพุทธศาสนาให้คงอยู่

Share this post